Milí športoví priatelia

Po úspešných dvoch ročníkov letnej futbalovej školy, nás tento rok čaká už v poradí tretí ročník letného futbalového kempu.

Keď som pred dvoma rokmi zakladal projekt letnej futbalovej školy, ani vo sne mi nenapadlo že v horizonte troch rokov bude táto akcia neodmysliteľnou súčasťou košického mládežníckeho futbalu.

Letná futbalová škola Košice. To nie je len futbal, ale je to aj spoznávanie nových priateľov, rôzne športové súťaže a kopec zážitkov, ktoré nám ostanú navždy v našich srdciach.

MOBIL:     +421 910 464 552

E-MAIL:      futbalkosice@gmail.com

ADRESA:  Cínová 1, 040 17 Košice

Image Alt

Prihlášky

Údaje o zákonnom zástupcovi
Meno hráčaV prípade menšieho počtu prihlásených detí sa letná futbalová škola uskutočni iba v termíne od 1.7.2019 do 5.7.2019.

Vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti : Vyhlasujem, že zdravotný stav účastníka futbalového kempu, ktorého prihlasujem ako zákonný zástupca je dobrý, že dieťa je spôsobilé sa zúčastniť športového kempu, kde je zvýšená fyzická záťaž, že dieťa nemá žiadne vrodené ani získané závažné ochorenia, ktoré by mu mohli pri športovaní a zvýšenej fyzickej záťaži spôsobiť ohrozenie na živote.

Súhlas so spracovaním osobných údajov a ochrana osobnosti: Účastník berie na vedomie v zmysle Zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, účastník týmto dáva súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, a to v rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska, číslo telefónu, e-mailová adresa, dátum narodenia a rodné číslo, fotografia a ďalší obrazový či zvukovo-obrazový materiál, zhotovený v súvislosti s projektom na akciách v rámci projektu (ďalej len „osobné údaje“), a to pre účely marketingu a verejnej propagácie projektu, vrátane propagácie v médiách a materiáloch. Súhlas so spracovaním osobných údajov sa poskytuje na dobu neurčitú. Účastník vyhlasuje, že si je vedomý svojich práv vyplývajúcich zo Zákona č. 122/2013 Z.z.., a že poskytnutie údajov je dobrovoľné. Účastník môže svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, pričom toto odvolanie je účinné dňom, kedy písomný prejav vôle účastníka príde na adresu spoločnosti.

Informácie o spôsobe platby:

Platby je možné uhradiť aj vo forme splátkach:
do 31.3.2019 – 1.splátka (50€ resp. 75€)
do 30.4.2019 – 2.splátka (50€ resp. 75€)
do 31.5.2019 – 3.splátka (50€ resp. 75€)
do 28.6.2019 – 4.splátka (50€ resp. 75€)

IBAN: SK34 5600 0000 0053 6320 3002 / Prima Banka
VS: dátum narodenia účastníka futbalovej školy v tvare – deň/mesiac/rok
príklad (11072010)

Do poznámky uviesť: Meno a Priezvisko účastníka futbalovej školy + číslo splátky

príklad ( Jozef Mrkvička + 3.splátka )účastníka futbalovej školy v tvare – deň/mesiac/rok